• Vestigingsklimaat voor Internationals

  © Omroep Flevoland

  03 maart − Gisteravond tijdens de Politieke Markt stond op initiatief van de VVD het vestigingsklimaat voor Internationals op de agenda. Wij zijn van mening dat talent essentieel is voor het behouden en versterken van het vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven en de concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en in het bijzonder Almere. Lees verder

 • Hilde van Garderen volgt Miranda Joziasse op als fractievoorzitter

  03 maart − De fractie en het bestuur van de VVD in Almere maken bekend dat Hilde van Garderen de huidige fractievoorzitter Miranda Joziasse per 3 maart a.s. zal opvolgen. Lees verder

 • Attentie: woensdagavond 1 maart VVD Almere in verkiezingsdebat bij BNR Gangmakers

  © BNR

  28 februari − Voor de VVD zal raadslid Hilde van Garderen deze avond in debat gaan met Saskia van Haga, bedrijfskring Almere; Jerzy Soetekouw, PvdA Almere en Erwin Prins, SP Almere aan de hand van de volgende stelling:” Hoe verhouden landelijke verkiezingen zich tot lokale economische kwesties?” Lees verder

 • 80 mensen extra aan het werk

  © Almere Vandaag

  17 februari − Anderhalf jaar geleden heeft de VVD het college via een motie gevraagd om te onderzoeken in hoeverre externe arbeidsbureaus ons kunnen helpen om meer mensen te laten participeren. We geven hiermee invulling aan de doelstelling om als gemeente eigen beleid te maken om mensen uit de bijstand te halen en weer aan het werk te krijgen. Op donderdag 16 februari is de voortgang van deze motie met de wethouder besproken en we zijn blij met de resultaten: er zijn 80 mensen vanuit de bijstand aan werk geholpen! Lees verder

 • Onbegrijpelijke handhaving door Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) caravanstallingen op de Buitenvaart.

  15 februari − Het stallen van caravans door ondernemers op de Buitenvaart is een regelmatig terugkerend onderwerp. Er wordt nu door de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving onbegrijpelijk gehandhaafd door m2 weg te halen bij een caravanstalling met een vergunning en toe te wijzen aan een andere stallinghouder die illegaal meer ruimte in gebruik had dan toegestaan. Door dit vreemde handelen van VTH is het bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart onnodig vertraagd waar ondernemers de dupe van dreigen te worden. Voldoende redenen voor de VVD om hier de onderstaande schriftelijke vragen over te stellen. Lees verder

 • Minister Schultz (VVD) bezoekt Almere

  13 februari − Minister Schultz (VVD) bezoekt Almere Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu brengt donderdag 16 februari 2017 een bezoek aan Almere. De minister verricht die dag de openingshandeling A1-A6-A9. Daarna gaat de minister in gesprek met studenten Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit bij Windesheim Flevoland. Lees verder

 • Stoplichtenrapportage Floriade

  12 februari − De afgelopen weken heeft de gemeenteraad gesproken over de stoplichtenrapportage en een extern onderzoek naar de gemeentelijke programma organisatie Floriade. Een stoplichtenrapportage, wat is dit nu eigenlijk? Het is een meer gedetailleerde risicoanalyse die als signaalfunctie goed inzicht biedt in hoeverre er vanuit de gemeente maatregelen nodig zijn om koers te houden. Lees verder

 • Welke invloed heeft de gemeenteraad op woningprijzen?

  © omroep flevoland

  11 februari − Deze vraag was voor de VVD en Leefbaar Almere aanleiding om met een agendavoorstel te komen met als wens om meer zicht te krijgen aan welke knoppen de gemeenteraad kan draaien om woningprijzen te beïnvloeden. Lees verder

 • Bakkie Doen

  06 februari − Bakkie Doen Op 8 februari komt de koffietruck naar Almere! Dit keer zal niemand minder dan Minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok ons komen helpen bij het campagnevoeren! De 'bakkie doen' truck staat dit keer op de Grote Markt in Almere centrum. Van 12:00 uur tot 17:00 uur delen we weer koffie uit aan de inwoners van Almere, om met hun in gesprek te gaan en uiteraard onze focus voor de komende verkiezingen uit te leggen. Lees verder

 • Zorg om jeugdzorg

  05 februari − Zorg om jeugdzorg Sinds de decentralisaties van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nu, 2 jaar na de overname van jeugdzorg, moeten we helaas constateren dat we als gemeente onvoldoende inzicht en controle hebben op dit terrein. Dat baart ons zorgen. Lees verder

 • Bomenkap verbreding A6 en de Floriade

  29 januari − Het is ongetwijfeld niemand ontgaan dat de bomenkap ter hoogte van het Weerwater en de Steiger is begonnen. De media heeft hier de afgelopen weken uitgebreid aandacht aan besteed. En begrijpelijk want het weghalen van groen in Almere is en blijft een gevoelig onderwerp en daar moet ook zeer zorgvuldig mee omgegaan worden. Lees verder

 • VVE voor minder kinderen door harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang?

  27 januari − Sinds 1 augustus 2015 zijn het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in Almere volledig geharmoniseerd. Voor deze datum werd het peuterspeelzaalwerk met VVE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie) verzorgd door Stichting de Schoor, maar als gevolg van de harmonisatie zijn deze activiteiten nu overgedragen aan 8 geselecteerde kinderopvang organisaties. De VVD ziet nu een dalende trend in het bereik voor VVE. Lees verder

 • VVD stelt schriftelijke vragen over dreigende taxioorlog station Almere Centrum

  © Omroep Flevoland

  11 januari − Voor de VVD is veiligheid op en rond de stations een speerpunt. Al eerder hebben wij onze zorgen hierover uitgesproken. Verontrust door recente berichtgeving bij Omroep Flevoland over een dreigende taxioorlog rond het station Almere Centrum heeft de VVD aan het college daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld. Lees verder

 • Raads- en initiatiefvoorstel energiefonds van VVD en D66 aangenomen

  © zonnepanelen voordelig

  24 december − Het oorspronkelijke voorstel van het college was om door middel van een marginaal rentevoordeel op een lening energiebesparende maatregelen te stimuleren. Voor een lening van bijvoorbeeld € 5000.— om zonnepanelen te plaatsen, zou dit een besparing opleveren van slechts € 2,18 per maand bij een looptijd van 13 jaar. Niet echt stimulerend dus en naar de mening van de VVD zorgde dit fonds meer voor duurzame werkgelegenheid van ambtenaren dan voor verduurzaming van de energievoorziening. Lees verder

 • Kerstboom met kerstwensen van Almeerders

  24 december − Het jaar 2016 is bijna voorbij, een goed moment om na te denken wat het nieuwe jaar gaat brengen. VVD Almere is afgelopen vrijdag met de inwoners in gesprek gegaan over wat er in 2017 beter of anders kan. Lees verder

 • Fonds voor gratis zonnepanelen lijkt er te komen

  06 december − Het lijkt erop dat Almeerders binnen afzienbare tijd gratis zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. Dat is het gevolg van de invoering van het Energiefonds, waarover binnenkort op de Politieke Markt gesproken gaat worden. Raadslid Rutger Hengstman (VVD) was de aanjager van een initiatiefvoorstel hiertoe, waar ook D66 zich achter schaarde. “Dat voorstel werd vlak voor het zomerreces besproken en veel partijen waren enthousiast. Het college had ook een voorstel en die twee voorstellen zijn nu, op verzoek van de raad, samengevoegd in een definitief voorstel.” Lees verder

 • Ongewenste opvoedaandacht

  03 december − Op ons initiatief is er donderdag nogmaals gesproken over het voornemen van het college om een bijeenkomst te organiseren over “opvoedaandacht”. Voor ons liberalen blijft de keuze van het college om zich hier zo uitdrukkelijk mee te willen bemoeien lastig te begrijpen. Te meer daar zij hier dan ook nog de term; “Pedagogische Civil Society” voor gebruikt. Volgens hoogleraar Micha de Winter, bedenker van dit concept, kunnen interventies van overheden juist het initiatief van ouders, buren en coaches in de weg zitten of zelfs tegenwerken. De vanzelfsprekendheid dat er een actieve rol voor de gemeente is weggelegd om te komen tot een goed functionerende (pedagogische) civil society delen wij niet. Lees verder

 • Veiligheid in Almere; stand van zaken

  02 december − De afgelopen weken is de voortgangsrapportage veiligheid eerste halfjaar 2016 besproken. In 2016 is er op het gebied van veiligheid veel gebeurd, maar de cijfers zijn gelukkig positief. Aandacht voor veiligheid is wat ons betreft echter onverminderd belangrijk, ook bij goede cijfers. Een aantal onderwerpen die wij aan de orde hebben gesteld, worden hieronder kort toegelicht. Lees verder

 • Motie compensatie gederfde huurinkomsten bowlshal aangenomen

  © Almere Vandaag

  25 november − Tijdens de politieke markt van donderdag 10 november jl, is de Programmabegroting vastgesteld. Onze gezamenlijk met de PVV ingediende motie om de Stichting Sportaccommodaties Flevoland (SSF) en de Beheerstichting Sportcomplex Almere Oost (BSAO) te compenseren met € 50.000 aan gederfde huurinkomsten is daarbij aangenomen. Lees verder

 • Bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade

  20 november − Afgelopen twee weken is door de raad gesproken over het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade. De eerste bespreking vond plaats in restaurant View waarbij de aanwezige bewoners en belanghebbenden hun visie op het plan hebben gedeeld met de aanwezige raadsleden. Vervolgens is er afgelopen donderdag in aanwezigheid van de wethouder verder gesproken. Lees verder