Met plezier naar school

Op school leren kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aanhebben. Thuis en op school leren wij wat normaal is en wat niet en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.

Keuzevrijheid binnen het onderwijs is een groot goed, in zowel lager en voortgezet onderwijs als in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Ouders, leerlingen en studenten kunnen kiezen voor het onderwijs dat het beste bij hen past; groot- of kleinschalig en met een ruim aanbod aan opleidingen. Ook wat betreft vormen van onderwijs moet er voldoende verschillend aanbod zijn. Voor ons zijn integrale kindcentra een aanvulling op het onderwijsaanbod, maar niet de norm. 

Wij zijn van mening dat Almere als stad met ruim 200.000 inwoners voldoende ruimte heeft voor de huidige drie of meer mbo’s.

Na de jarenlange inzet van extra incidenteel geld door de gemeente om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, vinden wij het nu hoog tijd dat de onderwijsbesturen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs weer helemaal zelf gaan dragen. 

Scholen zijn goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Bij nieuw te bouwen scholen moeten er voldoende “Kiss and Ride” zones worden gerealiseerd. 

School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven. Daarnaast blijft de gemeente samen met (vrijwilligers)organisaties inzetten op de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen. 

Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat jongeren goed voorbereid worden op hun baan voor later. Deze samenwerking vormt ook een belangrijke vestigingsfactor voor nieuwe bedrijven. Wij willen de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt dan ook bij één wethouder onderbrengen in plaats van de huidige verdeling over 3 wethouders (onderwijs, EZ, arbeidsparticipatie). 

Goed internationaal onderwijs is een belangrijke factor voor internationaal werkende bedrijven om zich te vestigen. Voor expats en internationals een belangrijke reden om Almere als woonplaats te kiezen. Daarom is het van belang dat het huidige internationale onderwijs in Almere verder kan groeien.  Gezien het economische belang vinden wij dat de gemeente bij moet dragen aan Internationaal Onderwijs, maar wel in een redelijke verhouding tot wat in het regulier onderwijs gebruikelijk is.

Een talentvolle leerling (bijvoorbeeld in het mbo) moet beloond kunnen worden met een “scholarship” bestaande uit een stage bij een bedrijf of onderwijsinstelling mogelijk in het buitenland. Op deze manier laat je zien dat bovengemiddeld presteren ook gezien en gewaardeerd wordt. De opgedane kennis en ervaring van deze leerling komt vervolgens weer terug in de stad.  Daarnaast blijven wij ons inzetten voor verdere erkenning van hoogbegaafden onderwijs. 

Te weinig jongeren kiezen voor een exacte vervolgopleiding. Daarom moet techniek meer aandacht krijgen in het onderwijs. Alleen zo kunnen bedrijven ook in de toekomst blijven innoveren en hun positie op de wereldmarkt behouden. Wij willen dat scholen meer kunnen samenwerken met het bedrijfsleven waardoor zij eerder en beter toegang hebben tot de laatste technische ontwikkelingen toegang hebben tot de laatste technische ontwikkelingen.