Goede zorg voor iedereen

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente een aantal zorgtaken van het rijk en de provincie overgenomen, dat is een belangrijke verantwoordelijkheid. We willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dicht bij mensen aanbiedt. Wij steunen initiatieven voor zorg op kleine schaal.

Zorg algemeen

We gaan uit van keuzevrijheid van het individu in de zorg. Het uitgangspunt daarbij is niet ‘waar heb ik recht op’, maar ‘wat heb ik nodig’

Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg, daarom heft de gemeente binnen de wettelijke mogelijkheden, een eigen bijdrage.

Voor wijkteams is het belangrijk dat zij ruimte en vertrouwen krijgen om maatwerk te kunnen leveren. Wij moeten ervoor waken dat we niet doorschieten in regels en verantwoordingssystemen waardoor dit maatwerk onmogelijk wordt.

De gemeente werkt samen met verschillende instellingen binnen het zorgdomein. Daarbij maken we gebruik van de expertise en professionaliteit van deze instellingen. 

Wij zijn voorstander van meer horizontaal toezicht in de zorg. Deze vorm van toezicht gaat uit van transparantie en wederzijds vertrouwen. We verwachten van instellingen in de stad dat ze niet alleen verantwoording afleggen aan de gemeente, maar ook aan andere instellingen en inwoners van onze stad. 

De gemeente Almere heeft grip op het budget voor zorgverlening. De gemeente stelt meetbare prestatie indicatoren op en heeft inzicht in de zorgbehoefte en zorgverlening.

Mantelzorg en vrijwilligers 

We zijn er trots op de vele Nederlanders die met liefde zorgen voor hun naasten. Deze zorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente deze vorm van zorg stimuleert en samenwerkt met organisaties als VMCA, Humanitas, Leger de Heils en anderen.

Wij waarderen mantelzorgers en daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente gebruik maakt van de zogeheten “mantelzorgwaardering” om mantelzorgers een financiële tegemoetkoming te geven.

Vrijwilligers willen we tegemoetkomen in hun uitgaven door een korting te geven op hun verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Jeugdzorg

Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente inzet op een goede samenwerking tussen de zorgverleners en onderwijsinstellingen. 

We zijn voorstander van een vraaggerichte aanpak waarbij de ouders de regierol  houden. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. De overheid ondersteunt het gezin actief, maar neemt geen taken uit handen. 

Wij willen inzetten op ambulante hulp in de directe omgeving van het kind. Residentiële hulp moet de uitzondering zijn. 

We vinden dat bij gezinnen met meerdere problemen (multiproblem) goede aansluiting en communicatie met en tussen andere aanbieders van zorg nodig is. Daarbij is het belangrijk dat er vooraf duidelijke afspraken zijn, zodat er geen tijd verloren gaat.