Criminelen hard aanpakken

Een veilig gevoel kan alleen groeien indien de samenleving zich duidelijk uitspreekt tegen diegenen die dat veilige gevoel geweld aandoen. We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het vertrouwen van burgers in het lokaal gezag en de samenleving. Tegenwoordig neemt georganiseerde criminaliteit nieuwe vormen aan en speelt zich steeds meer af buiten het gezichtsveld van de politie en het Openbaar Ministerie. Om deze nieuwe vormen van criminaliteit effectief te kunnen bestrijden is er meer aandacht nodig, juist van de gemeente.

Voor elke wijk dienen voldoende wijkagenten beschikbaar te zijn, wijkagenten vervullen namelijk een cruciale rol bij het bestrijden van criminaliteit in de wijk en het vergroten van het veiligheidsgevoel van inwoners. 

De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Jeugdoverlast wordt aangepakt en jeugdige veroorzakers worden hierop samen met hun ouders aangesproken.

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat veiligheid in het openbaar vervoer niet vanzelfsprekend is. De komende periode zullen meer concrete maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van chauffeurs en reizigers te waarborgen. 

Het voorkomen en bestrijden van radicalisering en jihadisme vereist continue alertheid en nauwgezette aandacht van de gemeente in samenwerking met de verschillende partners. 

Schade en de kosten van handhaving worden waar mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken. Bij minderjarigen wordt de schade verhaald op de ouders.

De burgemeester en politieleiding stimuleren dat de politie alle nodige instrumenten inzet om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De burgemeester heeft verschillende bevoegdheden tot zijn beschikking om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden, zoals bijvoorbeeld het afkondigen van gebiedsverboden, een noodbevel, preventief fouilleren, cameratoezicht, de inzet van de aso-wet en vele andere. We verwachten van de burgemeester dat hij hier, indien nodig, ook daadwerkelijk gebruik van maakt

De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om drugspanden te sluiten.

De effectiviteit van het cameratoezicht in Almere heeft zich bewezen. Voldoende middelen dienen beschikbaar te zijn om het hoogwaardig niveau van het cameratoezicht te waarborgen.

Op basis van de gemeentewet kan cameratoezicht nu flexibeler en mobieler ingezet worden, hetgeen zeer effectief is. De gemeente dient daarom voldoende mobiele camera’s beschikbaar te hebben.