Concept Ontwikkelingsplan Floriade

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad zowel de Gebiedsvisie op de nieuwe stadswijk als het bestemmingsplan van het Floriadeterrein vastgesteld. Ik heb u eerder geïnformeerd welke uitgangspunten voor de fractie belangrijk zijn, namelijk een financieel positieve gebiedsontwikkeling, ruimte voor de markt voor innovatie en niet krampachtig vasthouden aan 30% sociale woningbouw. In het najaar heeft de marktconsultatie plaatsgevonden en vervolgens is er gestart met een Europese aanbesteding.

Er hebben zich vier partijen/consortia gemeld en met drie daarvan wordt nu verder gesproken. Het risicodragend participeren door een marktpartij, zowel tijdens het evenement als in de nieuwe stadswijk, is voor ons van groot belang. De planning is dat er rond september een definitief Ontwikkelingsplan aan de nieuwe gemeenteraad zal worden voorgelegd. Aan mij nog de eer om nu namens de fractie over het concept Ontwikkelingsplan het woord te voeren. Deze bespreking is enkele weken geleden in de raad begonnen en de verwachting is dat aankomende donderdag de stemming over het concept Ontwikkelingsplan plaatsvindt. Een taaie bespreking kan ik u melden. De prioriteiten van de diverse politieke partijen liggen behoorlijk ver uit elkaar. Daar waar de VVD een roepende in de woestijn lijkt te zijn als het gaat over sociale woningbouw in de Floriadewijk, heeft links Almere dit onderwerp heilig verklaard en lijkt het bijna moreel verwerpelijk als je ook aandacht vraagt voor de financiële consequenties en uitvoerbaarheid voor de toekomstige marktpartij. Wat de VVD betreft moet iedereen in Almere kunnen wonen maar niet iedereen in elke wijk. Er valt dus op 21 maart echt wat te kiezen!


Naast woningbouwsegmentering maakt de fractie zich hard voor duidelijke financiële kaders. Wij gaan niet akkoord met een concept Ontwikkelingsplan waar een flinke opgave aan de markt wordt meegegeven op het gebied van innovatie, mobiliteit en woningbouw zonder daar een financieel kader aan te koppelen. Op beide onderdelen heeft de fractie wijzigingsvoorstellen ingediend die donderdag in stemming worden gebracht. Ik houd u op de hoogte over de uitkomsten.