Toch subsidie voor de Almeerse scoutinggroepen

Geweldig nieuws! Mede dankzij onze schriftelijke vragen is besloten om de scoutinggroepen vanaf 2019 alsnog subsidie te verlenen. Door hun laagdrempeligheid bereiken de Almeerse scoutinggroepen ruim 500 Almeerse kinderen waaronder ook kinderen die, door verschillende oorzaken, extra aandacht nodig hebben. Ga zo door, scouting!

Bekijk hier de antwoorden op onze schriftelijke vragen:

Geachte mevrouw Van Garderen,

Op woensdag 24 januari 2018 heeft u ons college schriftelijke vragen gesteld over het stopzetten van de subsidie aan de scoutinggroepen vanaf 2019. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

1. Klopt het dat de subsidie voor alle Almeerse scoutinggroepen vanaf 2019 wordt stopgezet?

Het klopt dat er sprake is geweest van een besluit om geen subsidie meer toe te kennen vanaf 2019. De gezamenlijke Almeerse scoutinggroepen hebben hierop, op 22 januari 2018, een bezwaarschrift ingediend. Op 13 februari 2018 heeft er daarom een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van de Almeerse scouting en is besloten om het besluit om de subsidie per 2019 stop te zetten te herroepen. In het antwoord op vraag 2 lichten wij zowel het eerdere besluit, als het besluit tot ongedaan maken van de stopzetting van de subsidie ingaande 2019, nader toe.

2. Waarom kiest u ervoor om de beschikbare middelen in te zetten voor activiteiten die bijdragen aan de preventie van jeugdhulp?

Het beleidsplan Sociaal Domein `Veranderen wat nodig is`, vraagt om een samenhangende aanpak voor de jeugd, van preventie tot gespecialiseerde jeugdhulp. Het is daarom noodzakelijk gebleken om keuzes te maken over hoe het college het jeugdbudget inzet. Als gevolg hiervan heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar inzet op voorzieningen die vallen onder het verplicht wettelijk kader en naar inzet op kwetsbare jeugdigen en/of gezinnen met als doel het voorkomen van zware en dure jeugdhulp. Het voornaamste doel van de scouting is het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jeugd. Ook sportverenigingen streven dezelfde doelen na als de scoutingverenigingen: fysiek bezig zijn, samenwerken, sociaal-emotionele vaardigheden aanleren. Subsidiëring van de verschillende scoutinggroepen vanuit het jeugdbudget vonden wij daarom niet meer op zijn plaats.

Dit wil echter niet zeggen dat wij het werk van de verschillende scoutinggroepen niet waarderen. Door hun laagdrempeligheid bereiken zij ruim 500 Almeerse kinderen waaronder ook kinderen die, door verschillende oorzaken, extra aandacht nodig hebben.

In het gesprek dat op 13 februari 2018 heeft plaatsgevonden werd door de scouting benadrukt dat zij plek willen bieden aan alle Almeerse kinderen.

Ook aan kinderen met bijvoorbeeld een beperking en/of gedragsproblemen (geïndiceerd of niet). Er wordt reeds samengewerkt met o.a. De Schoor Welzijnswerk (Jeugdlanden en kinderwerk).

Conclusie van het gesprek op 13 februari 2018 is om de scoutinggroepen vanaf 2019 alsnog te subsidiëren maar nu vanuit het welzijnsbudget en met hen in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de samenwerking met andere (welzijns-) partners te verstevigen.

3. Waarom beschouwt u de scoutinggroepen niet als (belangrijk) onderdeel van de preventie van jeugdhulp?

Zie het antwoord op vraag 2.