Geen coffeeshop in het Meridiaanpark

Afgelopen najaar heeft het college van Burgemeester en Wethouders een “principe”-besluit genomen om een tijdelijke coffeeshop aan de Havenkom in het Meridiaanpark in Almere Buiten toe te staan. De VVD fractie heeft zich, net als bij de komst van een coffeeshop aan de rand van het bedrijventerrein Poldervlak in 2012 die door de Raad van State is afgeblazen, weer uitgebreid laten informeren.

Sinds 2008 stelt de fractie zich op het standpunt dat een stad met meer dan 200.000 inwoners en een stadsdeel met 56.000 inwoners, de komst van een vierde coffeeshop rechtvaardigt. We weten dat er nu door bewoners en ondernemers overlast wordt ondervonden door de straathandel. Los van persoonlijke meningen over softdrugs en het gedoogbeleid kijkt onze fractie pragmatisch naar dit onderwerp.

Wij hebben, samen met PvdA, gemeend om de wenselijkheid van een coffeeshop in het Meridiaanpark op de politieke markt te bespreken. In 2010 is in opdracht van het college onderzoek gedaan naar mogelijke locaties in en rond het centrum van Almere Buiten, waaronder ook de locatie aan het Meridiaanpark. Toen waren er meerdere argumenten, waaronder te verwachten overlast, waarom het Meridiaanpark niet geschikt zou zijn. Het college heeft echter geen nieuwe argumenten aangedragen waarom anno 2018 dit wel een geschikte locatie zou zijn voor een tijdelijke coffeeshop. Voor ons weegt zwaar mee dat bij de ontwikkelingsplannen van het Meridiaanpark, er een uitgebreid participatietraject met omwonenden heeft plaatsgevonden en door de komst van een coffeeshop, deze plannen deels op lossen schroeven komen te staan. Dit acht de VVD niet wenselijk. Bovendien blijkt uit het eigen onderzoek van het college dat behoorlijke overlast te verwachten is bij deze locatie. Ook ontstaan problemen bij de verkeersdoorstroming op de Evenaar.

Wij hebben ook dit keer weer de belangen van omwonenden, ondernemers en de politie laten meewegen in onze keuze of het Merdiaanpark een geschikte locatie is.  Deze keer heeft voor ons het ontbreken van draagvlak, de doorontwikkeling van dit gebied en de te verwachten overlast de doorslag gegeven. Wij zijn daarom ook blij dat een meerderheid van de gemeenteraad onze motie samen met de PvdA heeft gesteund. Het vinden van een nieuwe locatie  zal  echter erg lastig worden gelet op de criteria voor een locatie die de gemeenteraad heeft afgesproken. Daarom lijkt het ons verstandig in de komende raadsperiode het coffeeshopbeleid tegen het licht te houden.