Verklaring naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen

Op donderdag 29 maart 2018 werd de nieuwe gemeenteraad van Almere geïnstalleerd. In navolging van de installatie volgde de verklaringen naar aanleiding van de verkiezingen. Lees hier de verklaring van de Almeerse VVD door fractievoorzitter Hilde van Garderen.

Graag wil ik al die Almeerders danken die hun stem in de afgelopen verkiezingen hebben uitgebracht. Alle zojuist door de stem van de kiezers geïnstalleerde raadsleden feliciteer ik van harte met hun benoeming. Ik wens ieder van u waardevolle jaren met veel contact met onze inwoners, goede debatten en veel wijze besluiten toe. Ik verheug mij samen met de leden van mijn fractie op een goede, open en constructieve samenwerking met u allen. 

Vanavond is de eerste bijeenkomst waarop wij de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart j.l. kunnen bespreken. De uitslag is voor mij en onze fractie zowel reden tot zorg als tot vreugde. 

Zorg zit m in de lage opkomst van onze inwoners bij deze verkiezingen. Het opkomstpercentage was 3,1 % lager dan 4 jaar geleden. Dit cijfer geeft aan dat wij als raad en als politieke partijen onze verantwoordelijkheid moeten blijven nemen om nog meer en beter de aansluiting met onze inwoners te zoeken. Vooral ook buiten campagnetijd. Dit is in ieder geval voor mijn fractie een belangrijk uitgangspunt.

Maar het vertrouwen dat de Almeerders in de VVD hebben uitgesproken leidde uiteraard bij ons tot vreugde. We zullen alles in het werk stellen nu en de komende jaren om dat vertrouwen waard te zijn en te blijven. 

De verkiezingen van vorige week hebben winnaars en verliezers opgeleverd. De VVD is met 8 zetels de grootste in deze raad geworden. Dit gegeven brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Deze verantwoordelijkheid bestaat eruit dat er zo snel mogelijk gezocht moet worden naar een combinatie van partijen waarmee een stabiel college kan worden gevormd om de stad te komende vier jaar te gaan besturen. Een college dat Almere voor alle inwoners beter maakt, dat aandacht heeft voor bestaande zorgen en uitdagingen niet uit de weg gaat. 

Gezien het feit dat onze campagne-slogan DOEN was, heeft de VVD gemeend er goed aan te doen om voortvarend aan de slag te gaan. Allereerst hebben wij de heer Van der Steur bereid gevonden om als onze informateur op te treden. Hij heeft op vrijdag 23 maart en op zaterdag 24 maart gesprekken gevoerd met alle partijen. Winnaars én verliezers. 

De VVD heeft een aantal uitgangspunten aan de informateur meegegeven. De eerste was dat Almere behoefte heeft aan collegiaal bestuur. Een goed samenwerkend team van burgemeester en wethouders. Een team dat vanuit een breed gedragen en gezamenlijke verantwoordelijkheid de uitdagingen in onze stad aan wil gaan.  Daarnaast is het voor de VVD belangrijk dat het toekomstige college input krijgt van een breed maatschappelijk middenveld. Zij zullen in de coalitie-onderhandelingen worden uitgenodigd hun visie te geven. Deze gesprekken zullen wat ons betreft in de openbaarheid plaatsvinden. Daarnaast zal de VVD voorstellen een coalitieakkoord voor te leggen aan de gemeenteraad, zodat een zo breed mogelijk gedragen programma kan worden gerealiseerd. Ook zullen onze inwoners de gelegenheid worden gegeven hun mening te geven. Tot slot hecht de VVD aan de input van het ambtelijk apparaat op basis van een goed en open gesprek. Alle partijen hebben hier positief op gereageerd.

De gevoerde gesprekken zijn door de informateur als constructief en prettig ervaren. Daar wil ik u allen hierbij voor danken. Dit beeld heeft hij ook zo aan de VVD teruggekoppeld. De gesprekken hebben een aantal aanvullende vragen opgeleverd. Gezien de vereiste zorgvuldigheid in dit proces en het belang voor de stad heeft de VVD daarom de informateur verzocht om een tweede ronde met verkennende gesprekken te houden. Inmiddels is een aantal partijen, t.w.: PvdA, D66, GL, LA, CU en CDA hiervoor uitgenodigd. Deze gesprekken zullen zaterdag 31 maart a.s. plaatsvinden. Deze gesprekken zullen vervolgens leiden tot een openbaar advies van de heer Van der Steur. De VVD zal naar aanleiding van dit advies van de informateur u als raad informeren over de volgende stap in dit proces.

In het belang van Almere reken ik op uw aller medewerking.