VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie starten formatie

Op 22 maart is, op verzoek van de Almeerse VVD, de heer Ard van der Steur aan de slag gegaan als informateur. Als informateur begeleidt hij het proces richting de vorming van een coalitieakkoord en een nieuw college van Burgemeester en Wethouders.

Informatiefase

De heer van der Steur heeft de afgelopen twee weken met alle politieke partijen in de gemeenteraad van Almere gesprekken gevoerd. Na een eerste ronde is, op advies van de informateur, een tweede ronde gesprekken gevoerd met een aantal van deze partijen. Op basis van deze gesprekken heeft de heer van der Steur vanmorgen verslag uitgebracht over de uitkomst van de door hem gevoerde gesprekken.

Start formatie

In zijn verslag adviseert de heer van der Steur dat de VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie als eerste zouden moeten proberen een stabiele coalitie te formeren.

De VVD dankt de heer van der Steur voor zijn inzet tijdens de informatiefase en heeft op basis van het verslag besloten om te starten met formatiegesprekken met de genoemde partijen. De heer van der Steur zal hierbij als formateur optreden. 

Verslag van de informateur, d.d. 4 april 2018

De VVD-fractie heeft mij verzocht in het kader van de vorming van een stabiele coalitie in de gemeente Almere als informateur op te treden. Ik heb daartoe vanaf 23 maart jl. gesprekken gevoerd met alle partijen die in de gemeenteraad van Almere verkozen zijn. Met een aantal partijen heb ik nader gesproken. Ik doe hierbij kort verslag van mijn bevindingen.

Deelname college

Alle partijen zijn bereid om deel te nemen aan een college. Zij hebben aangegeven daartoe ook wethouders te kunnen leveren. Hierbij is al snel duidelijk geworden dat betrokkenheid van de PVV- soms om principiële-, vaak om programmatische redenen niet tot een coalitie met een stabiele meerderheid kan leiden.

Collegiaal bestuur

Het VVD voorstel om in te zetten op een collegiaal bestuur wordt door alle partijen onderschreven. Alle partijen koesteren de wens dat het bestuur van Almere een cultuuromslag realiseert. Naar het oordeel van alle partijen moet een nieuw college werken als een team. Een team dat gezamenlijk verantwoordelijkheid neemt en draagt. Daarbij is een goede – uiteraard duale – samenwerking met de gemeenteraad een vereiste.

De wens van de VVD-fractie om in het verlengde van die collegiale inzet parallel aan de onderhandelingen al met de kandidaat-wethouders op teambuilding in te zetten wordt door alle partijen omarmd. Een aantal partijen heeft hierbij ook de rol van de voorzitter van het college benadrukt.

Dezelfde instemming heb ik kunnen beluisteren bij het voorstel van de VVD om tijdens de coalitieonderhandelingen in gesprek te gaan met de partners in de stad en met de ambtelijke organisatie.

Ook het voorstel om de inwoners in de gelegenheid te stellen bij te dragen aan een coalitieakkoord en het akkoord in concept voor te leggen aan de gemeenteraad, is door alle partijen onderschreven. De raad krijgt zo de gelegenheid voor de start al invloed te hebben op de inhoud. Het maakt de overeenstemming die er bestaat over de opgaven waar deze stad voor staat en de verschillen die er leven zichtbaar voor de inwoners.

Samenvattend kan ik opmerken dat het gevoel breed wordt gedeeld dat Almere behoefte heeft aan een goed functionerend bestuur dat luistert naar de inwoners en oog heeft voor de uitdagingen waar Almere voor staat. Met respect voor de verschillende rollen van de bestuursorganen zal in goede onderlinge samenwerking uitvoering gegeven moeten worden aan een te sluiten coalitieakkoord. Het spreekt voor zich dat een dergelijk akkoord voor alle aan de coalitie deelnemende partijen punten van herkenning dient te bevatten.

Aantal wethouders

Een aantal partijen heeft aangegeven vijf wethouders onvoldoende te vinden om een stad van meer dan 200.000 inwoners te besturen. In dat kader wordt door meerdere partijen 6 en door een partij 7 wethouders genoemd.

Samenstelling coalitie

Uit de gesprekken is mij gebleken dat een groot aantal partijen het voor de hand vindt liggen dat in een nieuwe coalitie een prominente rol is weggelegd voor partijen waarvan de gunst van de kiezer heeft geleid tot zetelwinst. Daarnaast hecht een aantal partijen belang aan een coalitie met een zo breed mogelijke basis in de gemeenteraad.

Op grond van de verkiezingsuitslag, de hier genoemde uitgangspunten en de gevoerde gesprekken geef ik in overweging dat VVD, PVDA, D66, GroenLinks en Christen Unie als eerste zouden moeten proberen een stabiele coalitie te formeren.

Met vriendelijke groet,


Ard van der Steur