Weer opvang illegalen in Oosterwold

Wederom blijken in Oosterwold personen zonder een verblijfsvergunning te worden opgevangen. Al eerder heeft de VVD haar zorgen hierover uitgesproken en het college dringend verzocht dergelijke situaties te beëindigen.

© Omroep Flevoland

Nu blijken dezelfde organisaties weer een belangrijke rol te spelen bij de opvang van personen zonder verblijfsvergunning in Oosterwold. Diamondiaal is namelijk nauw verwant en gelieerd aan Inspiratie Inc.

Voor de VVD is de maat nu vol. Organisaties die subsidie krijgen van de gemeente dienen zich te houden aan de wet en aan gemaakte afspraken. Ook moet het duidelijk zijn Oosterwold geen opvangplek is voor personen zonder verblijfsvergunning. 

Het college wordt verzocht de volgende vragen op de korst mogelijke termijn mondeling te beantwoorden:

1. Bent u bekend met het bericht ‘Gedeeltelijke ontruiming dreigt voor woonproject Diamondiaal’?

2. Uit dit bericht blijkt dat in Oosterwold wederom personen zonder een verblijfsvergunning worden opgevangen. Was u hiermee bekend? Zo ja, waarom heeft u de raad hierover niet geïnformeerd? Zo nee, waarom was u hiervan niet op de hoogte?

3. Welke acties gaat u ondernemen om de illegale opvang van personen zonder een verblijfsvergunning te beëindigen?  

4. Bent u bereid om een onderzoek in te stellen naar de besteding van subsidiegelden die zowel Diamondiaal als Inspiratie Inc. de afgelopen jaren hebben ontvangen?

5. Deelt u de mening van de VVD-fractie dat het ongewenst is dat illegalen in Almere worden opgevangen? Zo ja/nee, waarom?