Algemene beschouwingen jaarrekening 2018

Onze fractievoorzitter Ulysse Ellian sprak vanavond over onder andere het belang van een veilig Almere, de aandacht die de tekorten op Jeugdhulp en de WMO behoeven, de noodzakelijke aandacht voor de hoogte van de afvalstoffenheffing en de positieve invloed van sport op de stad en haar inwoners. Lees hieronder de hele tekst:

Voorzitter,

De jaarrekening van 2018 laat zien dat de gemeente financieel gezond is en dat er hard gewerkt wordt aan de toekomst van Almere. Bij de bespreking van de jaarrekening is het altijd verleidelijk om over de toekomst te praten. Alhoewel die verleiding groot is dien ik me te beperken tot een oordeel over de besteding van de gelden in 2018.

Vanzelfsprekend is de VVD tevreden dat het coalitieakkoord uitgevoerd wordt. Ook is de stad volop in ontwikkeling: er staat veel te gebeuren de komende jaren. Daarbij is voor ons van belang dat de stad veilig is en blijft. Dit is namelijk geen vanzelfsprekendheid. Het stelt ons daarom teleur dat in de bestuurlijke inleiding geen enkel woord gewijd is aan de inzet op veiligheid en de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit: aandacht voor die almaar groeiende georganiseerde criminaliteit is cruciaal.

Een tweetal afwijkingen springen direct in het oog bij de bestudering van de jaarrekening. Dit zijn de afwijkingen op Jeugdhulp en WMO en de zogeheten “overhead” bij bedrijfsvoering en vastgoed. De afwijking op overhead lijkt onder controle, maar dat geldt niet voor de tekorten op Jeugdhulp en WMO.

Wat betreft de Jeugdhulp en WMO heb ik op deze plek eerder zorgen uitgesproken. Die zorgen leven inmiddels breed in de samenleving getuige ook onder andere de recente brandbrief van de VNG waarin zelfs wordt gedreigd om de verantwoordelijkheid voor Jeugdhulp terug te hevelen naar het Rijk. Ons gaat het er vooral om dat voldoende grip aanwezig is over de omvang van de Jeugdhulp. Die grip lijkt nog steeds te ontbreken en wat de VVD betreft moet die grip er zo snel mogelijk komen. Ook de tekorten op de WMO stemmen ons niet optimistisch. Sterker nog, de verwachting is dat deze tekorten alleen maar zullen toenemen. Wij verwachten dat het college met duidelijke onderbouwde acties komt om deze tekorten te beperken.

Wat een serieus probleem begint te worden is de afvalstoffenheffing en de wijze van afvalinzameling in Almere. Tot onze verbijstering laat de jaarrekening een tekort zien op afvalinzameling terwijl Almere een van de hoogste afvalstoffenheffingen van Nederland kent. Dit is bijna niet meer uit te leggen aan onze inwoners. Het maken van een duidelijke keuze lijkt ons noodzakelijk om het tij te keren.

Voorzitter, graag eindig ik met een positieve noot. Een positieve afwijking die ons opviel, is het voordeel van 1,1 miljoen op sport. Dit voordeel is ontstaan door de hoge inkomsten uit de verhuur van sportaccommodaties. Wij vragen ons echter af of  het de bedoeling is dat de gemeente dergelijke substantiële inkomsten verkrijgt uit de verhuur van sportaccommodaties. Zeker in een tijd waarin sport belangrijk is, want sport is meer dan alleen sport: sport versterkt cohesie in onze mooie stad en vervult een belangrijke rol als het gaat om zorg en gezondheid. Wellicht moet daarom in de toekomst op een andere manier gekeken worden naar dit soort inkomsten.

Voorzitter, tot slot, een dankwoord aan al diegenen die zich in 2018 hebben ingespannen voor onze stad, waaronder uitdrukkelijk ook het ambtelijk apparaat.