Algemene beschouwingen perspectiefnota 2019

Onze fractievoorzitter Ulysse Ellian sprak vanavond onder andere over het tekort aan woningen in onze stad, de financiële situatie van onze gemeente, de afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, georganiseerde criminaliteit en de tekorten op jeugdhulp en de WMO. Lees hieronder de hele tekst:

Voorzitter,

Dit is de eerste keer dat we in de Almeerse gemeenteraad een perspectiefnota bespreken, maar dit is niet bepaald een lekker begin. Niet alleen vanwege het onverwachte financiële tekort, maar ook door twee voorstellen die de VVD niet had verwacht en pijn doen (hogere afvalstoffenheffing en toeristenbelasting). Tel daarbij bovenop dat de perspectiefnota ook niet echt makkelijk leesbaar was (het was even zoeken naar de “perspectieven”) en het beeld van een ongelukkige start is compleet. 

Voorzitter, we spreken vanavond over perspectieven. Een van de belangrijkste perspectieven waar inwoners zich terecht zorgen om maken is het perspectief op een woning. De woningmarkt zit muurvast en inmiddels zijn hier al vele woorden aan gewijd, zowel in als buiten de raadzaal. De tijd van oefenloos praten is echter voorbij, want daar schieten de inwoners niets mee op. Daadkracht is noodzakelijk, zodat snelheid gemaakt kan worden met het bouwen van woningen. Daarbij ligt voor de VVD de nadruk op woningen voor de middenklasse: aan betaalbare woningen in het middensegment ontbreekt het nu namelijk. 

Voorzitter, maar met alleen woningen bouwen zijn we er niet. Een gruwelbeeld voor de VVD is de gedachte aan Oost-Duitsland achtige gebieden: blokken beton en een kale stad. Steden die dan ook bepaald niet veilig voelen. Het waarborgen, nee ik durf inmiddels garanderen niet meer te zeggen, van die veiligheid is voor de VVD van grote prioriteit. Dat Almere een veilige stad is, is namelijk niet vanzelfsprekend. De georganiseerde criminaliteit neemt immers toe en is steeds professioneler. Deze georganiseerde criminaliteit heeft een verwoestend effect op de samenleving: het ondermijnt het vertrouwen van inwoners in onze samenleving en de rechtsstaat. Dames en heren vergis u niet, georganiseerde criminaliteit gaat gepaard met excessief geweld, misbruik van personen en structuren in allerlei vormen en bijvoorbeeld mensenhandel. Hoezeer ook een opendeur, menskracht is van het grootste belang om de georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Die menskracht, capaciteit of Fte’s in ambtelijke termen, laat in Almere op dit moment nog echt te wensen over. Gelet op de ontstane tekorten, zijn hier helaas weinig mogelijkheden. De VVD blijft het echter van groot belang vinden om te benadrukken dat de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit geïntensiveerd moet worde en de komende tijd mag u van ons voorstellen blijven verwachten om het tij, al is het maar een beetje, te keren. 

Voorzitter, inwoners mogen ook een professionele gemeente verwachten. Daar hoort wat de VVD betreft een huisadvocaat voor de gemeente bij. Dit bespaart kosten, bevordert de professionaliteit en zorgt voor kritische zelfreflectie binnen de organisatie. Wij zullen een motie indienen om de eerste stappen te zetten naar het aanbesteden van juridische diensten voor de gemeente. 

Voorzitter, ik ontkom niet aan het benoemen van het financiële tekort dat drie weken geleden bekend is geworden. Een hoogst onaangename verrassing. Voor dit tekort is niet direct een structurele oplossing voorhanden. Wel zien wij een tijdelijke oplossingsrichting: namelijk de extra rijksmiddelen die Almere krijgt voor de jeugdhulp. Die extra middelen tellen in totaal op tot 12,2 miljoen volgend jaar en het tekort op jeugdhulp bedraagt op dit moment X miljoen. Het geld dat overblijft kan bijvoorbeeld aangewend worden voor het financiële tekort in 2020. Ook kan ik u aangeven welke oplossingen wat de VVD betreft niet acceptabel zijn. Oplossingen die leiden tot een structurele greep uit de reserves of die leiden tot lastenverzwaring dienen wat ons betreft vermeden te worden. De reserves zijn namelijk nog broos en op lange termijn broodnodig om de gemeente financieel gezond te houden. Lastenverzwaring voor Almeerders is wat ons betreft uit den boze en wij zullen dan ook een motie indienen om zeker te stellen dat geen lastenverzwaring zal plaatsvinden.

Als ik lastenverzwaring noem, moet ook de afvalstoffenheffing benoemd worden. De afvalstoffenheffing in Almere behoort al tot de hoogste in Nederland. Een nog hogere afvalstoffenheffing is niet uit te leggen aan onze inwoners. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden en het college is druk bezig om die keuzes inzichtelijk te maken. De VVD zal echter niet kiezen voor een hogere afvalstoffenheffing en zal hiertoe dan ook een motie indienen, omdat de perspectiefnota de indruk wekt dat die mogelijkheid wel bestaat. 

Voorzitter, de toeristenbelasting kan natuurlijk niet onbesproken blijven. De wijze waarop het college nu voornemens is om een toeristenbelasting in te voeren, is voor ons niet acceptabel. Zonder duidelijke motivatie is namelijk gekozen voor een tarief van maar liefst 2,50 per persoon per nacht. Dit terwijl Almere slechts een beginnende en aantrekkende toeristische sector kent, alhoewel het college wel heeft aangegeven de helft van de opbrengst uit de toeristenbelasting te zullen investeren in toerisme en recreatie. Vandaag is echter ook nog gebleken dat de opbrengsten van een toeristenbelasting verkeerd berekend zijn. Over een ongelukkig begin gesproken…. Een tarief van 1,25 euro per persoon per nacht is wat ons betreft nog enigszins redelijk. Wij realiseren ons dat de opbrengst dan de helft minder zal zijn, maar wat de VVD betreft is het nu ook nog niet nodig om extra te investeren in deze sector. Het is ook helemaal niet duidelijk welke investeringen dan gedaan zouden worden. Om de toeristenbelasting terug te brengen tot een acceptabel tarief zullen wij een motie indienen. 

Voorzitter afsluitend, zoals u van ons gewend bent spreekt de Almeerse VVD op deze momenten altijd haar dank uit aan al diegenen die zich elke dag voor onze mooie stad inspannen. Op het stadhuis wordt hard gewerkt aan de toekomst van de stad en wij zijn het ambtelijk apparaat daarvoor erkentelijk. Wel is het van groot belang om de stad, de Almeerders, niet te vergeten. Het is dus zaak om niet verzeild te raken in een wirwar van bureaucratie binnen het stadhuis. Dit remt namelijk alle ontwikkelingen die zo broodnodig zijn en waar de Almeerders op zitten te wachten.