Zorg voor een verbeterde verkeersveiligheid in de Havenkom


De verkeerssituatie in de Havenkom van Almere Haven laat te wensen over. Ondernemers en buurtbewoners moeten zich ook in de Havenkom veilig kunnen voelen. Naar de mening van de VVD zijn de genomen maatregelen door de gemeente onvoldoende omdat bijvoorbeeld wielrenners alsnog met gemak om de extra drempels heen kunnen. 


Schriftelijke vragen:

1. Bent u bekend met het artikel “Roep om afsluiting weg tussen terrassen Haven”* uit AlmereDezeWeek van 17 juli jl.?

2. In hoeverre herkent het college het signaal in het nieuwsartikel van ondernemers en buurtbewoners uit de Havenkom?

3. Heeft de gemeente in aanloop naar het plaatsen van de twee extra drempels contact gehad met het Havenverbond, ondernemers en/of buurtbewoners? Zo ja, wat is de uitkomst van dit/deze gesprek(ken)?  Zo nee, waarom hebben deze gesprekken niet plaatsgevonden?

4. In hoeverre bent u bereid om de huidige drempels te verbreden en/of te vervangen door een ander type verkeersdrempel** als quick win om daarmee de veiligheid op korte termijn te verbeteren? Zo ja, op welke termijn denkt u deze verbetering(en) te kunnen uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

5. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er voldoende aandacht is voor de (verkeers)veiligheid in de plannen voor een vernieuwde Havenkom?

* https://almeredezeweek.nl/article/details/roep-om-afsluiting-weg-tussen-terrassen-haven