Initiatiefvoorstel Aanpak georganiseerde criminaliteit

Georganiseerde misdaad is een bedreiging voor de rechtsstaat. Het ondermijnt het economische- en het maatschappelijke verkeer en vooral het vertrouwen van inwoners in de rechtsstaat. De verleiding van snel geld en status heeft op jongeren grote aantrekkingskracht. Het volgen van een gedegen opleiding en regulier werk verdwijnt dan uit beeld. Het is daarom belangrijk dat Almere in woord en daad duidelijk maakt dat criminele gedrag nooit loont en wordt aangepakt. Criminaliteit maakt bovendien vooral slachtoffers door overlast (denk aan hennepteelt), dwang (denk aan mensenhandel), dreiging en geweld (denk aan Outlaw Motor Gangs). Vooral kwetsbare groepen uit onze stad lopen hierbij een groot risico. Voor criminele netwerken heeft Almere bovendien een gunstige ligging: het is centraal gelegen, dichtbij Amsterdam en Schiphol, heeft een uitgestrekt buitengebied, diverse bedrijventerreinen en een goede infrastructuur. Bij elkaar voldoende redenen om met een apart actieplan te komen waarin Almere zichtbaar maakt op welke manier de georganiseerde criminaliteit wordt aangepakt en welke voortgang hierin wordt geboekt. Geen uitgebreid beleidsplan, maar concrete korte en lange termijn doelen met een inspanningsverplichting.


Voorgesteld

1. Het college gaat alle bedrijventerreinen, bedrijven die opslagboxen verhuren en de auto(verhuur)branche informatiegestuurd controleren op criminele activiteiten.

2. Het college legt ieder jaar op een publieksvriendelijke manier aan de (gekozen) inwoners met feiten en cijfers uit welke voortgang is geboekt met het bestrijden van de georganiseerde criminaliteit in de stad.

3. De gemeente meldt zich aan bij ‘Meld Misdaad Anoniem’. Op deze manier maken we ook gebruik van de ogen en oren van de Almeerse inwoners.

4. Almere laat zien op welke manier zij integriteit meeweegt bij het sluiten van overeenkomsten tussen overheid en burger, bijvoorbeeld door het opstellen van een Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO).

5. Het college voorkomt het vroegtijdig en/of onder dwang afglijden van jeugdigen naar de criminaliteit door een gevarieerde Persoonsgerichte Aanpak (PGA) te ontwikkelen, naast de huidige TOP X aanpak.

6. Het college maakt samen met partners een scholenprogramma voor groep 8 en middelbare scholen gericht op het weerbaar maken van jongeren tegen de verleidingen van het criminele circuit.

7. Het college dient, wanneer mogelijk, een aanvraag in voor incidentele of structurele middelen die worden vrijgemaakt door het Rijk voor de bestrijding van ondermijning.


Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord Almere 2020-2022 ‘Een frisse start’ staat dat ondermijning en georganiseerde criminaliteit dringend aandacht verdient. Criminelen treden steeds meer de leefwereld binnen van inwoners. De capaciteit van handhavers van de gemeente en de politie is op dit moment helaas volstrekt onvoldoende. Dat vraagt dus om een lange adem én om nieuwe impulsen en ruimte voor creatieve oplossingen. De initiatiefnemer wil met dit voorstel de noodzaak en urgentie van deze oproep verder handen en voeten geven.

Naast het coalitieakkoord is in december 2018 het Actieplan Veiligheid 2019-2022 vastgesteld. In dit actieplan staat ‘Ondermijning & georganiseerde criminaliteit’ ook benoemd als één van de thema’s. Binnen dit thema onderscheidt Almere een fenomeen-, branche- en gebiedsgerichte aanpak. Doel van dit initiatiefvoorstel is deze aanpak verder uit te breiden en op te nemen in een apart actieplan georganiseerde criminaliteit voorzien van concrete doelstellingen. Op deze manier wordt recht gedaan aan het groeiende probleem van georganiseerde criminaliteit. Het is tijd voor een volwassen en volwaardige aanpak die recht doet aan de ondermijnende werking van criminaliteit in onze stad.


Waarom?

Almere is een volwassen stad geworden. Dat biedt heel veel voordelen en mooie kanten, maar kent ook een keerzijde. De relatieve anonimiteit van de stad biedt ook een goede dekmantel voor criminele activiteiten. Die bescheidenheid mag en moet er op dat vlak af. Hoewel veel inwoners Almere hebben leren kennen als een dorp kunnen we nu niet meer om de grootstedelijke problematiek heen. Die tijd is voor bij. Zeker als het gaat om georganiseerde criminaliteit is een sense of urgency noodzakelijk. Bij dat volwassen worden van de stad, hoort daarom ook een volwassen en reële kijk op de problemen van een grote stad. Dat vraagt van ons een andere mindset. We kijken niet weg van de specifieke vormen die dat in Almere heeft aangenomen, maar gaan er mee aan de slag. We moeten daarbij onderkennen dat de vele voordelen die Almere biedt (centraal gelegen, goede infrastructuur en ruimte) ook verkeerde mensen kan aantrekken. We weten dat in Almere veel criminelen wonen, al dan niet in familieverband, die actief zijn op andere plekken. Datzelfde geldt voor leden van OMG’s. Dat kunnen we niet accepteren. We moeten investeren in het creëren van een klimaat, waar voor criminaliteit geen ruimte meer is. Belangrijk hierbij is het doorbreken van de anonimiteit, waardoor het voor criminelen onaantrekkelijk wordt hun praktijken voort te zetten. Dat maakt dat Almere meer aan de bal moet komen; in Almere én buiten Almere. In Almere door met een repressieve aanpak er op af te gaan én te investeren in preventie. En buiten Almere door in Den Haag en de Metropool Regio Amsterdam zichtbaar te maken dat de problematiek groter is dan Amsterdam en Brabant. Dit alles vraagt van ons om een gevoel van urgentie. Urgentie die de initiatiefnemer wil omzetten in daden.


Lees hier het volledige initiatiefvoorstel: https://almere.notubiz.nl/document/9248066/1


Het initiatiefvoorstel is op 5 oktober 2020 aangenomen door de gemeenteraad van Almere.