Zorg in het onderwijs voor gelijke kansen en pak pesten harder aan

Het college spreekt vanavond met de Gemeenteraad Almere over de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2024 - 2028. Een agenda waarin het lokaal onderwijsbeleid wordt vormgegeven voor de komende jaren. Naast de afdelingen sport en cultuur en verschillende netwerkpartners, mogen ook de fracties van de politieke partijen hun belangrijkste thema’s aankaarten.

De Almeerse VVD ziet graag de volgende thema’s terugkomen in de onderwijsagenda: pesten harder aanpakken, voorlichting criminaliteit, gelijke kansen, creatief toetsen, personeel binden, zorg op school en minder labels.


Pesten harder aanpakken
Wij willen extra aandacht voor pesten. Er zijn activiteiten zoals Oké op school en Kanjertraining. Maar wij willen vooral aansturen op een brede aanpak die op alle scholen en aanliggende terreinen zoals sportclubs, toegepast gaat worden, zonder de vrijblijvendheid die er op dit moment is. Het is een groot probleem. Leerlingen die hierdoor minder goed presteren en niet alles uit zichzelf kunnen halen. Veel leerkrachten hebben onvoldoende zicht op een juiste aanpak. Dit kan de gemeente faciliteren zodat er overal op dezelfde school gehandeld kan worden. Zie ook het rapport van de Kinderombudsman: 'In eenzaamheid gepest'.


Voorlichting criminaliteit
Hoewel de VVD van mening is dat een school en leerkracht zich vooral moet richten op de ontwikkeling van kinderen op de basisvakken, kunnen we niet anders dan constateren dat een school een grote vindplaats is voor allerlei problematiek. Van armoede tot georganiseerde criminaliteit. We moeten daarom leerlingen, docenten en ouders weerbaar maken tegen criminelen op en rondom scholen. Er moet een gedegen en goed uitgewerkt plan komen met een aanpak als er gedacht wordt aan georganiseerde criminaliteit binnen een familie waarbij het kind mogelijk in de verleiding komt om hierin mee te gaan.


Gelijke kansen
We willen kinderen beoordelen op het totaalplaatje. Niet alleen op de Cito-momenten. In de praktijk pakt dit niet altijd even goed uit. Als we willen naar een toekomstgerichte aanpak waarin kansengelijkheid centraal staat moet het toetsmoment minder belangrijk zijn voor het vormen van een advies.


Creatief toetsen

Het onderwijs is sterk gericht op het reproduceren van kennis. Denk aan het maken van een toets met meerkeuzevragen. Het toepassen van kennis wordt hierdoor minder leidend. Het is gewenst dat in het onderwijs aandacht is voor creatieve vormen van toetsten waarbij bijvoorbeeld een kind dat goed kan presenteren een presentatie doet, een kind dat goed kan schrijven een verslag schrijft, en een kind dat goed kennis kan reproduceren een toets maakt. Met creatief toetsen wordt een beroep gedaan op dat ieder kind kan meedoen en op kritisch en creatief denken. Uiteindelijk is het doel dat ieder kind met een diploma van school gaat.


Personeel binden
Er wordt op dit moment veelvuldig gekeken naar externe mogelijkheden om leraren te behouden. Op dit moment zijn er een aantal scholen in Almere waarbij het lerarentekort minder groot is en waar onderwijspersoneel graag wil werken. Directie heeft hierin een belangrijke rol. Schoolbesturen zouden kunnen kijken naar de elementen die leerkrachten juist op die scholen belangrijk vinden om te blijven werken. Dit kunnen schoolgebouw, directie, visie en duidelijke sturing zijn. Met deze informatie kan een schoolbestuur sturen op de minder aantrekkelijke scholen.


Zorg op school
Het is een mooi streven dat we onze kinderen allemaal op één plek de aankomende 12 jaar kunnen brengen. Er schuilt echter wel een gevaar. Alle disciplines, zoals logopedie en andere ondersteuningsvormen kunnen ook te laagdrempelig werken waardoor er een overschot aan jeugdhulp wordt gegeven. We zien in de LEA graag terug dat er aandacht is voor het tegengaan van overmatig gebruik van (jeugd)zorg.


Labels
Bovendien willen we het labelen van kinderen terugdringen, ook in het onderwijs. Denk aan labels zoals dyslexie. Over dit thema hebben we onlangs een gesprekstafel georganiseerd. In de praktijk hebben labels als voordeel dat kinderen in het onderwijs bijvoorbeeld extra tijd krijgen voor een toets of een minder strenge beoordeling. Dat terwijl er ook kinderen zonder een label zijn die moeite hebben met bepaalde vakken en alleen niet in aanmerking komen voor de criteria van het label. Of het label eigenlijk niet nodig hebben. Nadere afspraken tussen de jeugdhulp en het onderwijsveld over dit thema zien we graag terug in de agenda. 


Robert Mijnders (woordvoerder onderwijs)