Beschouwingen over de begroting van 2019

Onze fractievoorzitter Ulysse Ellian sprak o.a. over wonen, jeugdhulp, veiligheid van de stad en de Floriade. Lees hier de volledige tekst.

Voorzitter,

 

Enkele maanden geleden heb ik op deze plek het coalitieakkoord verdedigd. Een akkoord waarin veel belangrijke punten voor de VVD zijn gerealiseerd. Over dit akkoord is al veel gezegd, ook hier in de raad. Uit de begroting 2019 blijkt nu, dat het gehele coalitieakkoord uitgevoerd zal worden. Vanzelfsprekend is de VVD daar blij mee. Belangrijke investeringen zijn terug te vinden in de begroting zoals extra geld voor veiligheid en het instellen van een fonds voor de vernieuwing van de centra van Almere Haven/Almere Buiten en de bedrijventerreinen. Ook schaffen we de hondenbelasting af. Bovenal zijn we tevreden met de forse toevoeging aan de financiële reserves. Een gezonde en degelijke begroting moet immers tegenslagen kunnen opvangen.

 

Voor de VVD is het belangrijk dat de stad nóg aantrekkelijker wordt en dat het imago van Almere verbetert. Nog steeds moet ik vaak uitleggen waarom ik in Almere woon. Waarom deze stad uniek is. Het wordt de hoogste tijd dat de buitenwereld ook ziet waarom. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. In dit licht, zijn we dan ook tevreden met de extra middelen voor kunst en cultuur en marketing en communicatie want daarmee wordt het aanzien van Almere verbeterd.

 

De VVD heeft de Floriade altijd gesteund vanuit de gedachte dat de Floriade Almere aantrekkelijk maakt en volop kansen zal bieden voor Almere. Almere kan een geweldige prestatie leveren op een internationaal toneel, waarbij de gehele stad kan profiteren van die mondiale prestatie. Wij zijn echter niet blind voor risico’s. In deze begroting is een bedrag van 7,2 miljoen euro opgenomen die volgens het college noodzakelijk is om de Floriadewoonwijk te realiseren. De inhoudelijke bespreking hierover vindt echter pas plaats bij de bespreking van het definitieve ontwikkelingsplan, over enkele weken. Zonder die inhoudelijke bespreking is het voor de VVD onmogelijk om tot gedegen besluitvorming te komen. Wij zullen daarom een voorbehoud maken bij het onderdeel van deze begroting dat ziet op de Floriade. Dit voorbehoud betekent dat de in begroting bestemde Floriade gelden van € 7,2 miljoen nog niet mogen worden vrijgegeven. Vanzelfsprekend dienen wij om dit te realiseren, een motie in.  

 

De VVD hecht eraan om een aantal belangrijke onderwerpen in deze beschouwingen te benadrukken. Helaas kan ik niet uitputtend zijn, andere onderwerpen die ik niet benoem zoals mobiliteit, economie en de bedrijventerreinen, zijn vanzelfsprekend ook belangrijk.

 

Ik ben niet de enige die vanavond zorgen uitspreekt over de omvang van de jeugdhulp in Almere. Het lijkt erop dat de gemeente nog steeds geen grip heeft op de jeugdhulp. Allerlei maatregelen die zouden moeten leiden tot een afname van de jeugdhulp, hebben vooralsnog geen effect. We vragen het college om daadkrachtig te handelen op het dossier van de jeugdhulp om de omvang daarvan binnen de perken te houden.  

 

Een ander risico dat wij signaleren ziet op de ontwikkeling van Oosterwold. Al voor de zomer heeft de VVD de situatie in Oosterworld geagendeerd. De gemeente lijkt er niet aan te ontkomen om toch bepaalde verantwoordelijkheden te nemen in Oosterworld. Aan het nemen van die verantwoordelijkheden hangt echter een prijskaartje, een prijskaartje dat nergens in de begroting is terug te vinden. Het nemen van die verantwoordelijkheden betekent ook een beperking van de keuzevrijheid van de inwoners aldaar, een keuzevrijheid waar juist uitdrukkelijk voor gekozen is.

 

Als het dan gaat om wonen, is de VVD bezorgd. Bezorgd omdat een steeds groter wordende groep mensen geen betaalbare woning kan kopen. De woningmarkt zit muurvast en daardoor blijven mensen vastzitten in hun huidige woonsituatie. Deze situatie is onwenselijk en actie op korte termijn is noodzakelijk. Wat ook onwenselijk is, is dat statushouders voorrang krijgen op Almeerders die al jaren wachten op een sociale huurwoning. Dit is simpelweg oneerlijk. Daarom zullen wij een motie indienen waarmee het college wordt opgedragen te onderzoeken hoe de voorrangsregeling in Almere kan worden afgeschaft.

 

Het woningvraagstuk is niet het enige vraagstuk waar het college mee aan de slag moet: het college moet nog met een waslijst aan visies en stukken komen, ik noem er enkele: koersdocument omgevingswet, uitvoeringsplan duurzaamheid, de woonvisie, visie op stadscentra, bedrijventerreinen, de wijkteams. Het liefst had de VVD deze visies en stukken gisteren al gehad. Dat is echter niet realistisch, maar wij gaan er van uit dat alle inspanningen gericht zijn op het tijdig gereed hebben van deze belangrijke visiedocumenten.  Daarbij merk ik op, ook in de richting van de collega raadsleden, dat we begrip moeten hebben voor de hoeveelheid opgaven die op dit moment op het bord van het college, en dus ook van de ambtelijke organisatie, liggen. Wat de VVD betreft moeten wij allemaal oog blijven houden voor de menselijke maat; de ambtelijke organisatie spant zich op dit moment namelijk maximaal in.  

 

Afsluitend voorzitter, de veiligheid van de stad en onze inwoners. Veiligheid betekent niet alleen dat een ieder veilig over straat kan of dat bijvoorbeeld de woninginbraken dalen. Veiligheid betekent ook dat keihard stelling wordt genomen tegen de georganiseerde criminaliteit. Deze georganiseerde criminaliteit, ook wel ondermijning genoemd, is ook in Almere aanwezig. Wij zullen de komende jaren het belang van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit blijven benadrukken en zoeken naar mogelijkheden om extra inzet hierop te realiseren. We kunnen nog op tijd zijn om situaties zoals in Brabant of Haarlem, waar een burgemeester is ondergedoken, te voorkomen. In een aantrekkelijk en veilig Almere mag geen ruimte zijn voor georganiseerde criminaliteit.